ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

a szerződéses partnerekkel, alvállalkozókkal megkötendő, illetve megkötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt, valamint üzletszerzés érdekében tárolt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

   Az adatkezelés célja: a szerződéses partnerekkel, alvállalkozókkal megkötendő, illetve megkötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt, valamint üzletszerzés érdekében tárolt természetes személyek személyes adatainak kezelése

   Az érintett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az ajánlatban szereplő adat, valamint az üzletszerzés érdekében az ajánlat előkészítése és megtétele céljából kezelt adatok.

   A személyes adatok a megrendelő által az adott ajánlatban és / vagy szerződésben kerülnek feltüntetésre és megadásra az adatkezelőnek.

   2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

   Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

   Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

   3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEINEK KATEGÓRIÁI

   A szerződéses kapcsolattartók adatait kizárólag a Társaságunk ügyvezetői, menedzsmentje, valamint a szerződés teljesítésével összefüggésben érintett munkatársai kezelik, akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy az Érintettek jogai ne sérüljenek.

   4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA/AZ IDŐTARTAM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

   Ajánlatadást követő naptári év vége, fennálló szerződés esetén a szerződés megszűnését követő 5. év vége. Amennyiben az adott tevékenységünkre nézve valamely jogszabály kötelező megőrzési időt határoz meg, úgy az adatmegőrzés ezen, jogszabályban előírt kötelezettséghez igazodik.

   5. ADATFELDOLGOZÓ(K)

   A Bancard Tanácsadó Kft. Adatkezelőként tájékoztatja az érintettet, hogy a törvényi jogalapon kezelt adatokat a következő Adatfeldolgozók számára továbbítja adatátadási nyilvántartás szerint:

   • a részére mindenkor érvényes szerződés alapján bérszámfejtést, könyvelési tevékenységet és számviteli tanácsadást, informatikai szolgáltatást nyújtó Partnerek nyújtó szolgáltató(k) számára; 
   • szerződéses jogviszonnyal összefüggésben keletkező adatszolgáltatási kötelezettség címzettjeiként megjelölt Hatóságok (pl. NAV) számára;

   A Bancard Tanácsadó Kft. Adatkezelőként a jogos érdek mentén kezelt adatok közül a munkavállaló nevét, e-mail címét és telefonszámát, önéletrajzában szereplő adatokat átadja a számára mindenkori érvényes szerződés alapján számítástechnikai rendszer üzemeltetést végző szolgáltató számára annak érdekében, hogy a szolgáltató biztosíthassa a munkavállaló részére az informatikai rendszer megfelelő elérését és a munkavégzéshez szükséges szerver-elérést.

   Cégünk toborzás-kiválasztás, könyvelés, web-oldal, social media felületek, valamint IT fejlesztés és üzemeltetés céljából külső Partnereket, Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatkezelő szerződéses formában kötelezi az Adatfeldolgozókat a személyes adatkezelés feltételeinek betartására a GDPR Rendelettel összhangban.

   6. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

   A Bancard Tanácsadó Kft. Adatkezelőként tájékoztatja az érintettet, hogy nem továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az Infotv. 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt eset szerint EGT-n kívüli államba, sem a 2016/679 rendelet V. Fejezete szerinti harmadik országba, valamint az érintett előzetes tájékoztatás nélkül nem adja át azokat harmadik fél számára. 

   7. AZ ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKE

   Az adatkezelő jogos érdeke az általa kötendő és kötött szerződésekkel összefüggő kapcsolattartatás, a kommunikáció biztosítása a szerződéses partnerrel, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése. Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában megnehezülne a szerződés keletkeztetésével és teljesítésével összefüggő szükségszerű kommunikáció, amelynek folytán a szerződések előkészítése, illetve teljesítése elnehezülhet.

   8. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

   Az adatkezelő megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintettek személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok tekintetében megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek.

   Az érintettek kizárólag azon adatainak kezelése történik, mely szerződés teljesítésével összefüggésben történő kommunikáció biztosítása érdekében feltétlenül szükséges. Ezen adatkezelési cél alternatív, vagy kevesebb személyes adat kezelésével járó, esetleg személyes adatok egyéb módon történő kezelésével járó megoldás révén nem megvalósítható, tekintettel arra, hogy a személyes adatok anonimizálása vagy kevesebb személyes adat kezelése lehetetlenné tenné a kapcsolattartást.  

   9. AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉS EREDMÉNYE

   A jelen érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatkezelő úgy véli, hogy jogos érdeke megállapítható a kapcsolattartó személyek, üzleti partnerek és alvállalkozók személyes adatainak kezelése körében és az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az adatkezelő jogos érdekét.

   Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az Érintett joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az Érintett vonatkozásában. 

   Budapest, 2021. július